PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 16. 8. 2020 do 23. 8. 2020
s @majusv, @ukecanamama, @mom_lucs a @janicka_muranova na instagramu.

Tyto podmínky a pravidla soutěže („Pravidla“) se uplatní na soutěž pořádanou Organizátorem v níže uvedeném termínu a na níže uvedeném místě („Soutěž“).

1        Organizátor

1.1   Organizátorem soutěže je SMART WEB MEDIA s.r.o., se sídlem Ve vilkách 179, Horoušánky, 250 82 Horoušany, IČ: 09105581, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. z. C 330986 („Organizátor“).

2        Místo konání

2.1   Soutěž probíhá výhradně na platformě Instagram, dostupné prostřednictvím aplikace nebo internetových stránek www.instagram.com („Platforma“), a to na profilu Organizátora „[budenasvic]“ dostupném na www.instagram.com/budenasvic] („Profil“). Platforma není pořadatelem Soutěže, nesponzoruje ji ani s ní nijak nesouvisí.

3        Termín konání

3.1   Soutěž probíhá v termínu od [16. 8. 2020] do [23. 8. 2020, 16:00] včetně. Vylosování mezi finalistů proběhne 23. 8. 2020. Vylosování výherců proběhne 31. 8. 2020.

4        Účast v Soutěži

4.1   Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která má trvalý pobyt na území Evropské Unie a zároveň adresu pro doručování na území České republiky a která má po celou dobu trvání Soutěže a následně po dobu, než jsou vyhlášeni vítězové Soutěže, vlastní osobní veřejný profil na Platformě Instagram („Účastník“). Nezletilé osoby se mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

4.2   Účastník založí svou účast v Soutěži tím, že během termínu konání této Soutěže bude sledovat všechny zúčastněné profily maminek (@majusv, @ukecanamama, @mom_lucs a @janicka_murarova), dále profily @budenasvic, @prpomcz a @zdravizeny. Také olajkuje na daném profilu příspěvek o soutěži, vloží komentář proč zrovna on by o náš kurz měl zájem a v něm označí další dva profily („Příspěvek“).

4.3   Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.4   V případě Účastníků, kteří ke dni vyhlášení vítězů Soutěže nejsou zletilí, si Organizátor vyhrazuje právo ověřit, zda byl souhlas zákonného zástupce udělen, a pokud zjistí, že takovému Účastníku nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn Účastníka ze Soutěže bez náhrady vyloučit.

4.5   Organizátor je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a Účastník je povinen předložit Organizátorovi tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li Účastník písemný souhlas zákonného zástupce do 3 dnů ode dne odeslání žádosti, bude ze Soutěže vyloučen.

4.6   Ze Soutěže jsou dále vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze Soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Ceny (definována níže), a to bez náhrady. Vyloučen ze Soutěže je dále každý Účastník, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4.7   Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která Účastník uveřejní v rámci Příspěvku, nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost, nesmí porušovat autorská práva třetích osob, apod.)

4.8   Účastník poskytuje vstupem do Soutěže Organizátorovi bezplatnou, nevýhradní licenci užít Příspěvek všemi známými způsoby, a to v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném. Účastník se zavazuje odškodnit Organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly Platformy.

5        Výběr výherce a výhry v Soutěži

5.1   Účastníci soutěží o: dárkový poukaz na předporodní kurz "BUDE NÁS VÍC" („Cena“)

5.2   Do Soutěže je zařazeno celkem tři kusy Cen, přičemž každý Účastník může vylosován nejvýše jednou a získat tak nejvýše jednu Cenu.

5.3   Výherci Soutěže budou vybráni technikou náhodného losování Příspěvků zveřejněných dle odst. 4.2 výše.

5.4   V případě, že vylosovaný výherce nebude splňovat podmínky uvedené výše pod čl. 4, nebo je splňuje pouze v důsledku uvedení nepravdivých informací, ztrácí nárok na výhru Ceny. Cena v takovém případě bude udělena náhradnímu vylosovanému výherci, který splňuje podmínky Soutěže. Pokud profily maminek do semifinálne vylosují duplicitní profil "Účastníka" zůčastní se finále jen jednou a bude vylosován náhradník.

5.5   O výhrách v Soutěži s konečnou platností rozhoduje Organizátor Soutěže.

5.6   Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Ceny cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim Ceny nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s Pravidly. 

6        Oznámení výhry

6.1   Oznámení o tom, že Účastník stal výhercem, bude oznámena prostřednictvím soukromé zprávy k danému osobnímu profilu Účastníka, s níž se do Soutěže zapojil a prostřednictvím oznámení na Profilu a to do 10 dnů od ukončení Soutěže.

6.2   Účastník je povinen na oznámení o výhře reagovat tím, že zašle Organizátorovi prostřednictvím soukromé zprávy odpověď obsahující alespoň: jméno, příjmení, věk, e-mailovou adresu a doručovací adresu.

6.3   V případě, že výherce do 3 dnů od oznámení výhry v Soutěži neodpoví Organizátorovi se zasláním požadovaných údajů, Organizátor přistoupí k losování náhradního výherce, přičemž Cena prvního výherce propadá ve prospěch náhradníka.

6.4   Organizátor Soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.

7        Zaslání Ceny

7.1   Ceny budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď na informační zprávu o výhře Ceny, a to do 30 dnů od oznámení požadovaných údajů, ledaže se Organizátor s Účastníkem dohodne jinak.

7.2   Účastníci souhlasí a Organizátor prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení Ceny, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z Cen nepodaří doručit bez zavinění na straně Organizátora, propadá tato Cena Organizátorovi.

8        Závěrečná ustanovení

8.1   Zkrácené znění pravidel na jakýchkoliv propagačních materiálech určených spotřebitelům nebo na Platformě je třeba vykládat v souladu s těmito Pravidly.

8.2   Organizátor si vyhrazuje právo upravit dodatečně pravidla této Soutěže, jejichž aktuální znění je k dispozici na https://budenasvic.cz/obchodni-podminky/, jakož i její trvání zkrátit, prodloužit nebo zcela zrušit, vyžadují-li to okolnosti Soutěže. O reklamacích, námitkách či nejasnostech v Soutěži rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

8.3   Výměna Cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za Ceny, jakož i vymáhání účasti v Soutěži či Cen právní cestou, není možná. Ceny, které se nepodařilo v rámci Soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s Pravidly doručit, a to ani náhradnímu výherci, propadají bez dalšího Organizátorovi.

8.4   Při účasti v Soutěži dochází ke zpracování osobních údajů Účastníků. S informacemi o zpracování osobních údajů Organizátorem je možné se seznámit zde https://budenasvic.cz/ochrana-udaju/.

8.5   Účastníci souhlasí a Organizátor prohlašuje, že také není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

8.6   Účastníci souhlasí, že nesou veškeré náklady, které jim vzniknou v souvislosti s touto Soutěží.   

8.7   Účastí v Soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.8   Tyto podmínky vstupují v platnost dne 16.8.2020 a nahrazují předchozí podmínky ze dne [8.6.2020], dostupné z https://budenasvic.cz/soutez/.