VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1       Úvodní ustanovení

1.1      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy uzavírané mezi společností SMART WEB MEDIA s.r.o. se sídlem Ve vilkách 179, Horoušánky, 250 82 Horoušany, IČ: 09105581 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. z. C 330986 jako prodávajícím (dále jen "Prodávající") a Vámi, jakožto spotřebitelem (dále jen "Kupující").

1.2      Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupraveny těmito Podmínkami ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,  oba ve znění pozdějších předpisů.

1.3      V případě rozdílů mezi textem Podmínek a kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se užije textu kupní smlouvy.

1.4      Veškerá ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.5      Předmětem těchto Podmínek je stanovení pravidel, na základě kterých bude Prodávající poskytovat Kupujícímu plnění spočívající především v poskytování digitálního obsahu v podobě e-booků a videí distanční formou, tj. nikoliv na hmotných nosičích (“Digitální obsah”) a prodeji zboží (“Zboží”), a Kupující Prodávajícímu za toto plnění hradit kupní cenu (Digitální obsah a Zboží dohromady pak „Plnění“).

1.6      Plnění je Prodávajícím nabízeno a poskytováno prostřednictvím internetových stránek na doméně budenasvic.cz („Portál“).

      Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1      Veškeré objednávky podané prostřednictvím Portálu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

2.2      Pro objednání Plnění vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách Portálu. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

2.3      Plnění nabízené prostřednictvím Portálu je nabídkou k uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob a / nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem přijetí objednávky Prodávajícím.

2.4      Podmínkou platnosti objednávky je správné a pravdivé vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Údaje uvedené Kupujícím jsou považovány za správné.

2.5      Místem dodání Plnění je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

2.6      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3       Ochrana duševního vlastnictví a vyloučení odpovědnosti

3.1      Kupující bere na vědomí, že Prodávajícímu náleží k Digitálnímu obsahu veškerá práva, tituly a podíly, včetně všech práv duševního vlastnictví (zejména pak autorská práva). Kupující na základě kupní smlouvy nezískává oprávnění užívat Digitální obsah jinak, než je uvedeno v těchto Podmínkách. Kupující především nesmí Digitální obsah nijak zachycovat, rozmnožovat, rozšiřovat, upravovat či sdílet Digitální obsah třetím osobám. 

3.2      Kupující bere na vědomí, že informace zprostředkovávané prostřednictvím Plnění je třeba chápat pouze jako nezávazné doporučení, rady, postřehy a návody. Prodávající není nijak odpovědný za výsledky aplikace výše uvedených informací v praxi, za prováděné činnosti, úkoly, cvičení apod. Plnění nemá nijak nahrazovat jakoukoliv odbornou lékařskou, poradenskou či terapeutickou péči - v případě jakýchkoliv obtíží, obav či nejistoty vyhledejte příslušnou odbornou pomoc! Kupující zodpovídá za to, že dostatečně zvážil vhodnost nabízeného Plnění pro jeho potřeby a všech obsažených rad, doporučení, návodů a postřehů pro jeho osobu a případně třetí osoby, přizpůsobil je svému zdravotnímu stavu či zdravotnímu stavu třetích osob a jejich aplikaci náležitě konzultoval s příslušnými lékařskými, poradenskými či terapeutickými odborníky. Prodávající především nenese žádnou odpovědnost v případě, kdy Kupující jedná v rozporu s těmito Podmínkami a/nebo užívá/vykládá rady, návody, doporučení či postřehy nesprávně.

3.3      Prodávající na svém Portálu uvádí seznam pojišťoven a jiných subjektů, které mohou poskytovat příspěvky na Plnění. Kupující bere na vědomí, že tento seznam je pouze informativní a může se v průběhu času měnit – Prodávající nenese odpovědnost za situaci, kdy některý třetí subjekt uvedený v tomto seznamu odmítne příspěvek na Plnění poskytnout.

4       Cena plnění a platební podmínky

4.1      Ceny Plnění a případného přepravného jsou uvedeny dle volby v Kč. V případě, že bude uplatněna daň z přidané hodnoty (DPH), pak je jako taková vždy uplatněna podle předpokládané lokace dodání, dle Zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V rámci Portálu jsou ceny smluvní, vždy aktuální a platné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

4.2      Společně s cenou Plnění je povinen Kupující zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Plnění ve smluvené výši, jsou-li účtovány. Cena Plnění společně s náklady spojenými s balením a dodání Plnění tvoří celkovou kupní cenu.

4.3      Kupní cenu je Kupující povinen uhradit bezhotovostně buď převodem na bankovní účet, či online prostřednictvím platební brány třetí strany – užití platební brány třetí strany se řídí obchodními podmínkami jejího poskytovatele.

4.4      Kupní cena je splatná do 7 dnů od odeslání objednávky Kupujícím. Pokud nebude do pěti pracovních dnů od splatnosti kupní ceny platba připsána na účet Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Platební povinnost Kupujícího je splněna připsáním kupní ceny na účet Prodávajícího.

4.5      V případě platby bezhotovostně na účet je Kupující povinen uvést variabilní symbol přiřazený v objednávce.

4.6      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení Plnění. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.7      Prodávající není plátcem DPH.

5       Plnění Prodávajícího a práva z vadného plnění

5.1      Prodávající se zavazuje Kupujícímu plnit řádně, bez vad a včas.

5.2      V případě, že Prodávající plní vadně, má Kupující nárok na:

5.2.1   bezplatné odstranění vady;

5.2.2   přiměřenou slevu z ceny;

5.2.3   dodání nového Plnění bez vad (není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné).

5.3      Není-li možné vadu odstranit některým z výše uvedených způsobů, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po Prodávajícím vrácení kupní ceny za vadné Plnění.

5.4      Nároky z vad je Kupující  povinen  uplatnit neprodleně po jejich zjištění, a to na adrese jupi@budenasvic.cz.

5.5      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Více informací o průběhu reklamace zboží naleznete zde: https://www.coi.cz/faq/reklamace/)

6       Poskytování Digitálního obsahu

6.1      Digitální obsah je dodán po uhrazení celé kupní ceny, a to poskytnutím přístupových údajů Prodejcem (“Přístupové údaje”).

6.2      Přístupové údaje budou poskytnuty prostřednictvím emailové adresy, zadané Kupujícím v objednávce.

6.3      Přístupové údaje je oprávněn využívat výhradně Kupující, kterému jsou přístupové údaje poskytnuty. V případě porušení tohoto pravidla je Prodávající oprávněn znepřístupnit Digitální obsah, ke kterému jsou Přístupové údaje vydány, a to zcela bez náhrady.

6.4      Kupující odpovídá za to, že splňuje minimální technické požadavky, stanovené v popisu vlastností Digitálního obsahu. V případě, že Kupující nebude splňovat tyto technické požadavky, může být jeho přístup k Digitálnímu obsahu omezen.

6.5      Digitální obsah je poskytován bez časového omezení, nejdéle však po dobu existence Prodávajícího a/nebo fungování Portálu. V případě, že bude Digitální obsah zakoupen ve formě poukazu pro předání třetí osobě, může být doba platnosti poukazu časově omezena – rozsah časového omezení je uveden v popisu konkrétního Digitálního obsahu.

6.6      Kupující nezaručuje neustálý přístup k Digitálnímu obsahu. Kupující bere na vědomí, že může docházet k výpadkům dostupnosti Digitálního obsahu, mimo jiné z důvodu spočívajících v nedostupnosti služeb třetích stran, či z důvodu údržby Portálu. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby těmto výpadkům předcházel a aby případnou údržbu Portálů a s tím související nedostupnost Digitálního obsahu Kupujícímu oznámil v přiměřeném předstihu. Prodávající se v mezích dovolených zákonem zříká veškeré odpovědnosti či škodám, které mohou Kupujícímu na základě nedostupnosti Digitálního obsahu vzniknout.

7       Garance spokojenosti

7.1      V případě, že Kupující zjistí, že pro něj Digitální obsah není vhodný, případně je s ním nespokojený, je oprávněn ve lhůtě 14 dnů od okamžiku dodání Digitálního obsahu dle bodu 6.1 těchto Podmínek odstoupit od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení se přiměřeně použije postup pro odstoupení od smlouvy dle oddílu 10 těchto Podmínek. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení platí pro Digitální obsah, u kterého je toto právo výslovně zmíněno.

8       Poskytování Zboží, expedice Zboží

8.1      Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny a jejím převzetím. 

8.2      Není-li v popise objednaného Zboží uvedeno jinak, je veškeré Zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení platby.

8.3      Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že Zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude Kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých Kupujícím při uzavření kupní smlouvy. 

8.4      Pokud část objednaného Zboží buď není momentálně skladem, nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku pozastavíme a Kupujícího informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. 

8.5      Kupující může v případě nemožnosti expedice části objednávky požádat o zaslání té části Zboží, která je skladem. V tomto případě bude Kupující hradit náklady spojené s balením a dodáním Zboží pro každou objednávku zvlášť.

8.6      Kupující povinen společně s cenou Zboží uhradit také náklady spojené s balením a dodáním Zboží (dále jen "poštovné a balné"). 

8.7      Pokud se zásilka z důvodů na straně Kupujícího vrátí jako nedoručená, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním. V případě nedoručení bude Kupující elektronickou poštou vyzván, aby se vyjádřil k tomu, jak bude se zásilkou dále nakládáno. V případě, že se Kupující nevyjádří do 5 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

9       Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení

9.1      Ochrana osobních údajů Kupujícího, se řídí příslušnými předpisy, především pak Nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.  

9.2      Při poskytnutí Plnění budou zpracovávány osobní údaje Kupujícího v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek. Poskytnutí osobních údajů je pro poskytnutí plnění nezbytné a bez tohoto zpracování nebude možné kupní smlouvu uzavřít.

9.3      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4      Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn kontaktovat Kupujícího se zasíláním informací souvisejících s Plněním. Prodávající je dále oprávněn zasílat Kupujícímu obchodní sdělení týkající se prodeje výrobků a služeb Prodávajícího, jež jsou obdobné Plnění, které již bylo Kupujícímu poskytnuto, a to do doby, než Kupující Prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit buď prostřednictvím odhlášení v obchodním sdělení, nebo zasláním informace od odhlášení na adresu: jupi@budenasvic.cz.

10    Odstoupení od smlouvy

10.1    Kupující výslovně souhlasí, že mu bude Digitální obsah poskytnut okamžitě po uhrazení kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě ztrácí v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

10.2    Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy na dodání Zboží bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující, nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezme zboží.

10.3    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy na dodání Zboží, musí Kupující o svém odstoupení informovat obchodní společnost SMART WEB MEDIA s.r.o., formou jednostranného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny: SMART WEB MEDIA s.r.o., Ve vilkách 179, Horoušánky, 250 82 Horoušany nebo e-mailem). Je možné použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný zde: https://www.coi.cz/faq/e-jak-by-melo-odstoupeni-od-smlouvy-vypadat/, nejde však o povinnost.

10.4    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy na dodání Zboží, postačuje odeslat výše uvedené odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

10.5    Pokud Kupující odstoupí od smlouvy na dodání Zboží, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vráceny všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Vrácením platby nevznikají další náklady.

10.6    Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě že Kupující odstoupí od smlouvy na dodání Zboží pouze částečně, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu pouze náklady na dodání zboží v rozsahu, o kolik by se snížilo v případě, že by byla původně smlouva plněna bez části, od které Kupující odstupuje.

10.7    V souladu s §1832 odst. 3 občanského zákoníku si Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.

10.8    Zboží je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy na dodání Zboží, zaslat zpět na adresu SMART WEB MEDIA s.r.o., Ve vilkách 179, Horoušánky, 250 82 Horoušany. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

10.9    Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

10.10 Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.11 Kupující bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy nelze v souladu s usnesením § 1837 občanského zákoníku v případě zboží zhotovované na zakázku anebo u zboží uzavřeném v obalu, které Kupující vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující hrubě poruší své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek. Hrubým porušením je považováno především porušení povinností obsažených v odst. 3.1 a 6.3 těchto Podmínek.

11    Zboží vyrobené na přání kupujícího

11.1 Tento článek upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího pro případy, kdy je součástí kupní smlouvy závazek prodávajícího vyrobit zboží na přání kupujícího (dále jen „personalizace“).

11.2 V případě rozporu ustanovení těchto obchodních podmínek a tohoto článku má pro případ personalizace přednost vždy ustanovení tohoto článku.

11.3 Kupující je oprávněn nechat si vyrobit zboží dle svého přání – konkrétně 3D designové jméno, tedy provést personalizaci dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

11.4 Personalizaci může kupující využít v rámci nákupu tzv. doplňkového prodeje – nákupu personalizovaného 3D designového jména.

11.5 Zboží, které bylo personalizováno na přání kupujícího, je možné uhradit standardními způsoby umožněnými v internetovém košíku.

11.6 Zboží, které bylo personalizováno, je možné doručit standardními způsoby uvedenými v internetovém košíku.

11.7 Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce personalizovaného zboží ve lhůtě 14 dnů ve smyslu §1829 a násl. občanského zákoníku, neboť se jedná o zboží upravené na přání kupujícího.

12    Závěrečná ustanovení

12.1    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8.6.2020.

12.2    Kupní smlouva a veškeré otázky se smlouvou související se řídí českým právem. K rozhodování sporů z této kupní smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

12.3    V případě, že ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.4    Změny kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky. O této změně je Prodávající povinen informovat Kupujícího alespoň 14 dní před nabytím účinnosti změny Podmínek. Pokud Kupující se změnou Podmínek nesouhlasí a svůj nesouhlas sdělí Prodávajícímu nejpozději do nabytí účinnosti takové změny Podmínek, je pro Kupujícího závazné dosavadní znění Podmínek. Pokud svůj nesouhlas Prodávajícímu nesdělí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že s novým zněním Podmínek.