ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

My, SMART WEB MEDIA s.r.o. se sídlem Ve vilkách 179, Horoušánky, 250 82 Horoušany, IČ 091 05 581 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. z. C 330986 (dále jen „SMART WEB MEDIA s.r.o.“ nebo také „My“), respektujeme Vaše právo na soukromí a jeho ochrana je pro nás důležitá. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese jupi@budenasvic.cz.
V roli správce Vašich osobních údajů provádíme jejich zpracování pro za následujícími účely:

Plnění uzavřené smlouvy

Abychom mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy, zpracováváme údaje v rozsahu Vašeho jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla, fakturačních a dodacích údajů a údajů o plnění. Právním důvodem pro předmětné zpracování je nezbytnost pro plnění smlouvy, a osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Poskytnutí těchto osobních údajů je pro uzavření a plnění smlouvy nezbytné a v případě, že nám tyto údaje nebudete chtít poskytnout, nebudeme Vám schopni poskytnout naše služby.

Realizace spotřebitelských soutěží

Abychom mohli realizovat spotřebitelské soutěže, losovat a kontaktovat výherce a zasílat vyhrané ceny, zpracováváme údaje v rozsahu Vašeho jména, příjmení, emailové adresy, informací o profilu na sociální síti, dodacích údajů a údajů o zaslané výhře. Právním důvodem pro předmětné zpracování je nezbytnost pro plnění smlouvy, a osobní údaje uchováváme po dobu tří let od skončení spotřebitelské soutěže. Poskytnutí těchto osobních údajů je pro uzavření a plnění smlouvy nezbytné a v případě, že nám tyto údaje nebudete chtít poskytnout, nebudete se moci soutěže zúčastnit, příp. získat výhru.

Obrana před právními nároky

Abychom se mohli bránit před právními nároky Vašimi nebo třetích osob, zpracováváme údaje v rozsahu Vašeho jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla, fakturačních a dodacích údajů a údajů o plnění. Právním důvodem pro předmětné zpracování je oprávněný zájem, a osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu trvání 3 let. 

Vedení účetnictví

Abychom mohli dostát naším zákonným povinnostem ohledně vedení účetnictví, zpracováváme údaje v rozsahu Vašeho jména, příjmení, fakturačních údajů a údajů o plnění. Právním důvodem pro předmětné zpracování je zákonná povinnost, a osobní údaje uchováváme  po dobu trvání 10 let od roku, kterého se údaje týkají. 

Marketing – zasílání vlastních obchodních sdělení

Abychom Vás mohli informovat o obchodních příležitostech a službách podobných, jako jsou ty, které jsme Vám už poskytli, zpracováváme údaje v rozsahu jména, příjmení a Vaší emailové adresy. Právním důvodem pro předmětné zpracování je náš oprávněný zájem, a osobní údaje uchováváme po dobu 4 let od jejich získání. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení však můžete projevit prostřednictvím odkazu v textu zaslaného obchodního sdělení, případně zasláním nesouhlasu na výše uvedený email.  

Marketing – zasílání cizích obchodních sdělení

V případě, že jste nám udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zároveň poskytli nezbytné údaje, zpracováváme údaje v rozsahu jména, příjmení a Vaší emailové adresy. Účelem zpracování je zasílání naších obchodních sdělení a případně sdělení třetích osob. Právním důvodem pro předmětné zpracování je Váš souhlas, a osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud jej dříve neodvoláte. Souhlas lze kdykoliv odvolat dle postupu uvedeného níže, případně prostřednictvím odkazu v textu zaslaného obchodního sdělení.  

Fungování Portálu

Abychom zajistili správné fungování našeho Portálu, zpracováváme údaje z nezbytných souborů cookies. Právním důvodem pro předmětné zpracování je náš společný oprávněný zájem, a osobní údaje uchováváme po dobu jedné relace Vaší návštěvy Portálu.

Analýza chování uživatele

V případě, že jste nám udělili souhlas, zpracováváme údaje v rozsahu Vaší emailové adresy a údaje získané díky souborům cookies, a to abychom mohli zlepšovat naše služby a případně Vás lépe oslovovali s nabídkou produktů. Právním titulem pro předmětné zpracování je Váš souhlas, a osobní údaje uchováváme po dobu 12 měsíců, pokud jej dříve neodvoláte. Souhlas lze kdykoliv odvolat dle postupu uvedeného níže.

Poskytování Vašich údajů dalším osobám

Vaše osobní údaje poskytujeme výhradně pouze v situaci, kdy nám je taková povinnost uložena právními předpisy, či se jedná o naše smluvní partnery. Vaše osobní údaje jsou předávány:

  • Účetní společnosti za účelem vedení našeho účetnictví;
  • Společnosti, která pro nás a obchodní partnery rozesílá obchodní sdělení;
  • Společnosti, jež zajišťuje platební bránu;
  • Společnosti Facebook Inc. při využívání analytických cookies, pixelů a jiných technologií této společnosti;
  • Společnosti Google Inc. pro užívání analytických cookies a služby Google Analytics.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, vyjma následujících případů:

V rámci společností Google Inc. a Facebook Inc. může při zpracování osobních údajů docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.

Tato Stránka využívá analytické cookies, pixely a jiné technologie společnosti Facebook, Inc. (dále jen „Facebook“), umožňující shromažďování nebo získávání informací ze Stránky, dalších webů a jiných míst na internetu, přičemž tyto informace může Facebook využívat k poskytování služeb měření a zacílení reklam.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů 

Protože dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Jedná se o:

Právo na přístup, dle kterého máte právo na to vědět, zdali o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje, a případně získat k takovým osobním údajům přístup. 

Právo na opravu, dle kterého máte právo požadovat bezodkladnou opravu či doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz, dle kterého můžete v jistých případech požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. 

Právo na námitku, dle kterého můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Na základě Vaší námitky přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom ve zpracování pokračovali.

Právo na omezení zpracování, dle kterého můžete v určitých případech požadovat, aby po omezenou dobu nedocházelo ke zpracování konkrétních osobních údajů.

Právo na přenositelnost, dle kterého po nás můžete požadovat všechny své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

V rámci žádného zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, příp. profilování. 

Nad rámec výše uvedených práv máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a to zejména v případě, kdy se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím e-mailu jupi@budenasvic.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od přijetí. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení této lhůty, nicméně v takovém případě Vás budeme informovat. 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Naše internetové stránky využívají technologie cookies a jím podobné. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část našeho Portálu je nejvyhledávanější a analyzovat jeho chod. Cookies mohou pocházet od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme (tzv. „third party cookies“).

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je zásadně odmítnout.

Portál díky souborům cookies zpracovává údaje o zařízení a analytické údaje, tj. například údaje o užívání Portálu apod. Mezi typy těchto cookies patří například:

  • Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení; 
  • Log: čas a dobu používání Portálu, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet;
  • Jiné údaje: údaje o Vašem užívání Portálu, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem Portálu.

Prostřednictvím odvolání souhlasu se sběrem cookies nebo zákazu sběru cookies v prohlížeči, můžete ukončit shromažďování a využívaní osobních údajů, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce Portálu.